Voorwaarden kort

VOORWAARDEN (KORT)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, verkopen of prestaties behoudens de afwijkende overeenkomsten die uitdrukkelijk moeten worden bedongen op de bestelbon of op een ander document van Extralight. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de koper zich akkoord met de onderhavige verkoopsvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de kopers worden nooit in aanmerking genomen.

2. Offertes zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum.

3. Iedere prijs is steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen van grondstoffen, lonen of valuta. Extralight behoudt zich het recht voor ten allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging de prijzen te wijzigen.

4. Bestellingen moeten schriftelijk overgemaakt worden, gebruik makend van de in de prijslijst vermelde referenties.

5. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs in geval van een vervaldatum, is slechts benaderend en niet bindend voor de verkoper. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de goederen noch schadevergoeding.

6. Het installeren en testen van onze verlichtingsarmaturen moet altijd gebeuren door een erkend Electro-installateur en volgens de plaatselijk geldende reglementering. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de gebruikte voorschakelapparatuur voldoet aan de geldende CE-norm, met inbegrip van de elektromagnetische compatibiliteit. Kosten voor installatie zijn nooit ten laste van Extralight. Kosten voor reparatie door foutieve installatie, installatie niet-conform aan de opgegeven installatierichtlijnen of verkeerd gebruik kunnen niet op Extralight verhaald worden.

7. Verleende garanties zijn uitsluitend beperkt tot vervanging of herstelling van hetgeen ondeugdelijk is, met uitsluiting van kosten of schadevergoeding voor verplaatsing, montage en gevolgen voor derden.

8. Elke annulering of wijziging van bestelling moet schriftelijk gebeuren en door schriftelijk aanvaard worden door de verkoper. De verkoper heeft recht op een redelijke schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 35% van de totale waarde van de bestelling.

9. Retours, om welke reden ook, moeten vooraf schriftelijk aangekondigd worden en door de verkoper aanvaard worden. Na aanvaarding gebeurt de verzending steeds vrachtvrij aan ons adres. De goederen moeten in hun originele verpakking teruggestuurd worden en altijd vergezeld zijn van een brief waarop het originele factuurnummer en de reden van retour vermeld wordt. Administratieve kosten van  €25 excl. BTW kunnen hierbij aangerekend worden. Niet-standaard producten worden onder geen enkel beding teruggenomen noch gecrediteerd.

10. Om in aanmerking te komen dienen alle klachten als volgt te gebeuren: Manco colli’s moeten onverwijld gemeld worden aan de verkoper en vermeld worden op het borderel van de transporteur. Zichtbare schade moet binnen de 24 uur na levering aan de verkoper gemeld worden hetzij via het formulier van de transporteur hetzij via aangetekende zending. Klachten uit hoofde van gebreken moeten schriftelijk en binnen de 48u na levering worden doorgegeven hetzij via het formulier van de transporteur hetzij via aangetekende zending. De poststempel is determinerend voor het al dan niet tijdig protest.

11. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Bij wanbetaling van een factuur heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten, waarborgen te eisen en/of de nog resterende leveringen op te schorten, zonder enige formaliteiten onder voorbehoud van alle rechten. Bij wanbetaling van een vervallen som worden alle anderen nog niet vervallen bedragen opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag alsook een variabele vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €40,00 onverminderd de aanmaning- en gedingskosten, zelfs indien termijnen van respijt zijn toegekend.

12. Alle goederen blijven eigendom van Extralight tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, rentes, schadebedingen zelfs indien ze reeds werden doorverkocht.

13. Sinds 1 juli 2004 is in Nederland de terugnameplicht tot 30 dagen na levering voor verlichtingsapparaten van kracht. De prijzen in de huidige prijslijst zijn onderhevig aan de actuele bijdrage op dat moment.

14. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap territoriaal bevoegd.

0
X